15 Nguyên tắc bán hàng!

1. Bán cho khách lạ cần lễ phép

2. Bán cho khách quen cần nhiệt tình

3. Bán cho khách đang vội cần nhanh chóng

4. Bán cho khách mua từ từ cần kiên nhẫn

5. Bán cho khách có tiền cần cho họ thấy sự cao quý

6. Bán cho khách ít tiền cần cho họ tháy sự thực tế

7. Khách theo mod, bán cho họ sự thời thượng

8. Khách chuyên nghiệp bán cho họ sự chuyên nghiệp

9. Khách hào phóng, bán cho họ sự trượng nghĩa

10. Khách keo kiệt, bán cho họ lợi ích

11. Khách thích hưởng thụ, bán cho họ sự phục vụ

12. Khách thích hư vinh bán cho họ sự vinh dự

13. Khách bắt bẻ bán cho họ sự tỉ mỉ

14. Khách hiền lành bán cho họ sự đồng cảm

15. Khách còn do dự bán cho họ sự đảm bảo