Độ ta không độ nàng

fa fa sol la do2 re2

re2 re2 do2 la do2 sol

sol sol la sib la do2

do2 do2 la sol la fa

fa fa sol la do2 re

re fa la fa sol

sol sol fa sol fa la

fa sol fa sol sib la

fa fa sol la do2 re2

re2 re2 do2 la do2 sol

sol sol la sib la do2

do2 do2 la sol la fa

fa fa sol la do2 re

re re fa la fa sol

fa sol fa sol fa re re

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *